1. امیرآقا میری موسوی , توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی , دانش حسابرسی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۲۰-۳۰